pro prodej repasovaných zadních náprav on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zadninaprava.cz

Provozovatel: Jaroslav Šindelek

se sídlem U Sv. Anny 434, 768 24, Hulín
IČ: 61696641
DIČ:CZ 6107161797

Živnostenský list vydal úřad města Kroměříž 23.4.2002
č.j. Žz -253/4420/05-Ba/2
E.č. 370800-24040-03

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Provozovatele: Jaroslav Šindelek
se sídlem U Sv. Anny 434, 768 24, Hulín, identifikační číslo: 61696641 Živnostenský list ze dne Živnostenský list vydal úřad města Kroměříž 23.4.2002
č.j. Žz -253/4420/05-Ba/2 E.č. 370800-24040-03. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou nakupující na IČO(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zadninaprava.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby
4. Cena zboží a Platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Sv. Anny 434, 768 24, Hulín při dodržení zákonných omezení plateb v hotovosti
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; při dodržení zákonných omezení plateb v hotovosti.
4.2. Repasovaná náprava je prodávána jako výměnný díl a uvedené ceny náprav jsou sníženy o cenu výměnného dílu. V případě, že kupující nemá výměnný díl, je nutno k ceně přičíst částku 1000 CZK.
4.3. Pokud je repasovaná náprava prodávána jako výměnný díl, účtuje si prodávající vratnou zálohu 1000,- CZK do doby než mu bude doručena stará(vymontovaná) identická náprava. Poté mu bude záloha vrácena na účet uvedený v DOBROPISU, který obdrží spolu s fakturou při dodání repasované nápravy a ten vypsaný pošle se starou nápravou zpět.
4.4. Pokud kupující nemá výměnný díl protiúčtem, k ceně nápravy bude automaticky přičteno 1000 CZK.
4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. [JA1] Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.7. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.
4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.10. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu je zaslána spolu se zbožím.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že e-shop www.zadninaprava.cz prodává repasované zadní nápravy pro vozy Peugeot, Citroen a Renault.
5.2. Kupující bere na vědomí, že zboží je repasováno v zemích EU a vyhovuje legislativním normám a předpisům platným na území ČR.
5.3. Kupující bere na vědomí, že nelze vrátit zboží, pokud balení není ve stejném stavu a složení v jakém bylo kupujícímu odesláno. Kupující bere na vědomí, že prodávající pro účely dokazování může pořizovat fotodokumentaci odeslaného zboží.
5.4. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího www.zadninaprava.cz.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.7.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.7. Zboží nelze vracet na dobírku.
7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
7.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
7.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
8. Doručování
8.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce
9.Závěrečná ustanovení
9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefon.

Zpracování osobních údajů (GDPR)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 4 BOD 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN: „GDPR”) JE GO STRAT S.R.O., (DÁLE JEN: „SPRÁVCE“).
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE JSOU

Jaroslav Šindelek

se sídlem U Sv. Anny 434, 768 24, Hulín
IČ: 61696641
DIČ:CZ 6107161797

Živnostenský list vydal úřad města Kroměříž 23.4.2002
č.j. Žz -253/4420/05-Ba/2
E.č. 370800-24040-03

OSOBNÍMI ÚDAJI SE ROZUMÍ VEŠKERÉ INFORMACE O IDENTIFIKOVANÉ NEBO IDENTIFIKOVATELNÉ FYZICKÉ OSOBĚ; IDENTIFIKOVATELNOU FYZICKOU OSOBOU JE FYZICKÁ OSOBA, KTEROU LZE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO IDENTIFIKOVAT, ZEJMÉNA ODKAZEM NA URČITÝ IDENTIFIKÁTOR, NAPŘÍKLAD JMÉNO, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, LOKAČNÍ ÚDAJE, SÍŤOVÝ IDENTIFIKÁTOR NEBO NA JEDEN ČI VÍCE ZVLÁŠTNÍCH PRVKŮ FYZICKÉ, FYZIOLOGICKÉ, GENETICKÉ, PSYCHICKÉ, EKONOMICKÉ, KULTURNÍ NEBO SPOLEČENSKÉ IDENTITY TÉTO FYZICKÉ OSOBY.
SPRÁVCE NEJMENOVAL POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE MU POSKYTL/A NEBO OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPRÁVCE ZÍSKAL NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY.
SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ VAŠE IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE A ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKONNÝM DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE
PLNĚNÍ SMLOUVY MEZI VÁMI A SPRÁVCEM PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. B) GDPR,
OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE NA POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. F) GDPR,
VÁŠ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR VE SPOJENÍ S § 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOŠLO K OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY.
ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE
VYŘÍZENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY A VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM; PŘI OBJEDNÁVCE JSOU VYŽADOVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO ÚSPĚŠNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (JMÉNO A ADRESA, KONTAKT), POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE NUTNÝM POŽADAVKEM PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY, BEZ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ SMLOUVU UZAVŘÍT ČI JÍ ZE STRANY SPRÁVCE PLNIT,
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A ČINĚNÍ DALŠÍCH MARKETINGOVÝCH AKTIVIT.
ZE STRANY SPRÁVCE DOCHÁZÍ K AUTOMATICKÉMU INDIVIDUÁLNÍMU ROZHODOVÁNÍ VE SMYSLU ČL. 22 GDPR. S TAKOVÝM ZPRACOVÁNÍM JSTE POSKYTL/A SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

SPRÁVCE UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE
PO DOBU NEZBYTNOU K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ Z TĚCHTO SMLUVNÍCH VZTAHŮ (PO DOBU 10 LET OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU).
PO DOBU, NEŽ JE ODVOLÁN SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU, NEJDÉLE 3 LET, JSOU-LI OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU.
PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE VYMAŽE.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU OSOBY
PODÍLEJÍCÍ SE NA DODÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB / REALIZACI PLATEB NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,
ZAJIŠŤUJÍCÍ SLUŽBY PROVOZOVÁNÍ E-SHOPU A DALŠÍ SLUŽBY V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM E-SHOPU,
ZAJIŠŤUJÍCÍ MARKETINGOVÉ SLUŽBY,
ZA ÚČELEM ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ V SOULADU SE SMLOUVOU A S OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY V ROZSAHU:
– JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL,
– POŠTOVNÍ ADRESA,
– FAKTURAČNÍ ADRESA,
– MAILOVÁ ADRESA,
– TELEFONICKÝ KONTAKT,
– ÚDAJE O BANKOVNÍM SPOJENÍ,
– ÚDAJE O PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPRÁVCE.
SPRÁVCE NEMÁ V ÚMYSLU PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ (DO ZEMĚ MIMO EU) NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI.

VI. VAŠE PRÁVA

ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V GDPR MÁTE
PRÁVO NA PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM DLE ČL. 15 GDPR,
PRÁVO OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 16 GDPR, POPŘÍPADĚ OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 18 GDPR.
PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 17 GDPR.
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 21 GDPR A
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ DLE ČL. 20 GDPR.
PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PÍSEMNĚ NEBO ELEKTRONICKY NA ADRESU NEBO EMAIL SPRÁVCE UVEDENÝ V ČL. III TĚCHTO PODMÍNEK.
DÁLE MÁTE PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOMNÍVÁTE, ŽE BYLO PORUŠENO VAŠÍ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE PŘIJAL VEŠKERÁ VHODNÁ TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
SPRÁVCE PŘIJAL TECHNICKÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ DATOVÝCH ÚLOŽIŠŤ (PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO, HESLO, ANTIVIROVÝ PROGRAM A FIREWALL) A ÚLOŽIŠŤ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ (UZAMČENÁ MÍSTNOST).
SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE K OSOBNÍM ÚDAJŮM MAJÍ PŘÍSTUP POUZE JÍM POVĚŘENÉ OSOBY.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY Z INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN/A S PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE JE V CELÉM ROZSAHU PŘIJÍMÁTE.
S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE ZAŠKRTNUTÍM SOUHLASU PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE. ZAŠKRTNUTÍM SOUHLASU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN/A S PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE JE V CELÉM ROZSAHU PŘIJÍMÁTE.
SPRÁVCE JE OPRÁVNĚN TYTO PODMÍNKY ZMĚNIT. NOVOU VERZI PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZVEŘEJNÍ NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH A ZÁROVEŇ VÁM ZAŠLE NOVOU VERZI TĚCHTO PODMÍNEK VAŠI E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE SPRÁVCI POSKYTL/A.

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM 25. 5. 2018.